Strona główna

Strona główna

XI. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów – osób fizycznych - i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) jest Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedającemu podczas rejestracji, podczas składania jednorazowego zamówienia oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną jest Sprzedawca tj. Agnieszkę Długokęcką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Długokęcka ADAP, ul. Kazimierza Tumidajskiego 6/54, 20-247 Lublin, NIP: 7141464082, REGON: 363199090.

2. Sprzedający przetwarza Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

3. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w sklepie internetowym w celu umożliwienia korzystania z niego, tj. w celu:

a. rejestracji w sklepie internetowym;

b. złożenia formularza zamówienia wykonania biżuterii.

c. zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w sklepie internetowym, w szczególności składania i realizacji Zamówienia, zawarcia i realizacji Umowy Kredytu i umowy Ubezpieczenia;

d. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;

e. wypełniania zobowiązań Sprzedającego, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zakupionych towarów, korzystania z prawa odstąpienia od umowy czy też gwarancji.

f. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;

4. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:

a. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;

b. niezbędność do wykonania umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;

c. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;

d. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Sprzedającego lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością sklepu internetowego, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.

5. Dane Osobowe zbierane przez Sprzedającego będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą za pośrednictwem sklepu internetowego.

6. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego.

7. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte.

8. Podanie Danych Osobowych w sklepie internetowym jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w powyżej, których Sprzedający nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

10. Sprzedający oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom świadczącym na jego rzecz lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z sklepu, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów, Bankom, Ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

11. Każdy Klient ma prawo:

a. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.

b. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.

c. do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w każdym czasie

12. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 Adres kontakt@jubiler-adap.pl, skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie Klienta, lub ogólnodostępnego formularza znajdującego się na stronie sklepu.

13. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

14. Sprzedający oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze sklepu internetowego i w tym celu:

a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;

b. stosuje środki zapewniające:

b1.zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania

b2. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać sprzedającemu na konto e-mail: kontakt@jubiler-adap.pl

XII. Polityka cookies

1. Sprzedający informuje, że podczas korzystania ze sklepu internetowego Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych, przez pliki Cookies.

2. Sprzedający informuje, że zgodnie z prawem przetwarza dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze sklepem internetowym oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w sklepie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania sklepu internetowego do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących jego funkcjonowania.

4. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta ze sklepu, które umożliwiają:

a. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

b. dostosowanie i optymalizację Sklepu do potrzeb Klientów,

c. personalizację przekazów marketingowych,

d. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania.

5. W Sklepie internetowym wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze sklepu internetowego.

6. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

7. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie.