Strona główna

Strona główna

Regulamin sklepu internetowego

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sprzedający – poprzez Sprzedającego należy rozumieć Agnieszkę Długokęcką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Długokęcka ADAP, ul. Kazimierza Tumidajskiego 6/54, 20-247 Lublin, NIP: 7141464082, REGON: 363199090.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.jubiler-adap.pl.

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jubiler-adap.pl, za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, za pośrednictwem sklepu internetowego;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

11. Cena - wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

12. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną przez Klienta w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

II. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Sprzedającego pod adresem www.jubiler-adap.pl

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://jubiler-adap.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu

3. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. ADAP może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- nie zaakceptuje Regulaminu Sklepu

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ADAP za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ADAP.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://jubiler-adap.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Umowę traktuje się za zawartą z chwilą wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

8. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Klient posiadający konto w Sklepie może zobaczyć szczegóły zamówienia po zalogowaniu na swoje konto.

 V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.

3. Koszty, sposoby dostawy oraz przybliżony termin dostawy dostępne są na stronie Sklepu.

4. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego;

- kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności;

3. Klient ma możliwość zakupu na raty poprzez zaciągnięcie kredytu. W przypadku płatności przy wykorzystaniu kredytu, Sprzedający przystąpi do wykonania Umowy po otrzymaniu potwierdzenia udzielenia kredytu i otrzymania przez bank podpisanego przez Klienta egzemplarza Umowy.

4. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy Sprzedającego lub pocztowy.

6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów i rękojmia za wady

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).  

3. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są objęte gwarancją.

4. Faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego oraz karta gwarancyjna stanowią podstawę do wykonywania usług gwarancyjnych wykonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego.

5. W przypadku wykrycia przez kupującego wad fizycznych towaru zakupionego w sklepie, kupujący ma prawo złożenia reklamacji do Sprzedającego po przez wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie sklepu. Formularz powinien zostać wysłany na adres poczty elektronicznej: kontakt@jubiler-adap.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej ADAP Agnieszka Długokęcka, ul. Kazimierza Tumidajskiego 6/54 Lublin 20-247.

6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sprzedającego wypełnionego formularza.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, jeśli wada stanowiąca przedmiot reklamacji będzie usuwalna, obowiązki gwarancyjne wykonane zostaną w ramach naprawy gwarancyjnej.

8. Towary wysyłane przez Kupującego do reklamacji powinny być zapakowane i zabezpieczone w celu uniknięcia jego uszkodzenia w trakcie transportu.

9. W przypadku wady fizycznej nieusuwalnej bądź jej usunięcie będzie nieopłacalne ze względów ekonomicznych Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego, który zdecyduje, czy chce wymienić produkt na nowy, obniżyć cenę towaru uwzględniając jego utratę wartości lub otrzymać zwrot ceny wadliwego towaru, które będzie jednoznaczne z odstąpienie przez Kupującego od umowy.

10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

11. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12. Sprzedający jest obowiązany wymienić Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wykonanie uprawnień Klienta nastąpiło w terminie 14 dni od otrzymania Produktu, którego dotyczą roszczenia Klienta.

13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

14. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

15. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) i może ono polegać na:

1) umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony,

2) przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu,

3) rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania.

Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek konsumenta. Przedmiotowe postępowania prowadzą podmioty uprawnione, legitymujące się aktualnym wpisem do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Każdy podmiot uprawniony prowadzi stronę internetową umożliwiającą łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej. Podmiot uprawniony udostępnia do wiadomości publicznej m.in. informacje o rodzajach sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony, jak również o regulacjach, które są stosowane przez podmiot uprawniony w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności obowiązujący w tym podmiocie regulamin.

16. Kupujący będący konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

18. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedawca.

 

 

IX. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

 

ADAP jest producentem niektórych Towarów dostępnych w Sklepie. W odniesieniu do tych Towarów ADAP jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. W odniesieniu do Towarów, których producentem nie jest ADAP, producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić Sprzedającego o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego należy wskazać rodzaj oraz daty wystąpienia nieprawidłowości. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@jubiler-adap.pl

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XI. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów – osób fizycznych - i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) jest Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedającemu podczas rejestracji, podczas składania jednorazowego zamówienia oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną jest Sprzedawca tj. Agnieszkę Długokęcką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Długokęcka ADAP, ul. Kazimierza Tumidajskiego 6/54, 20-247 Lublin, NIP: 7141464082, REGON: 363199090.

2. Sprzedający przetwarza Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

3. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w sklepie internetowym w celu umożliwienia korzystania z niego, tj. w celu:

a. rejestracji w sklepie internetowym;

b. złożenia formularza zamówienia wykonania biżuterii.

c. zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w sklepie internetowym, w szczególności składania i realizacji Zamówienia, zawarcia i realizacji Umowy Kredytu i umowy Ubezpieczenia;

d. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;

e. wypełniania zobowiązań Sprzedającego, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zakupionych towarów, korzystania z prawa odstąpienia od umowy czy też gwarancji.

f. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;

4. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:

a. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;

b. niezbędność do wykonania umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;

c. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;

d. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Sprzedającego lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością sklepu internetowego, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.

5. Dane Osobowe zbierane przez Sprzedającego będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą za pośrednictwem sklepu internetowego.

6. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego.

7. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte.

8. Podanie Danych Osobowych w sklepie internetowym jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w powyżej, których Sprzedający nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

10. Sprzedający oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom świadczącym na jego rzecz lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z sklepu, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym oraz wypożyczalni, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów, Bankom, Ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

11. Każdy Klient ma prawo:

a. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.

b. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.

c. do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w każdym czasie

12. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 Adres kontakt@jubiler-adap.pl, skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie Klienta, lub ogólnodostępnego formularza znajdującego się na stronie sklepu.

13. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

14. Sprzedający oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze sklepu internetowego i w tym celu:

a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;

b. stosuje środki zapewniające:

b1.zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania

b2. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać sprzedającemu na konto e-mail: kontakt@jubiler-adap.pl

XII. Polityka cookies

1. Sprzedający informuje, że podczas korzystania ze sklepu internetowego Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych, przez pliki Cookies.

2. Sprzedający informuje, że zgodnie z prawem przetwarza dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze sklepem internetowym oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w sklepie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania sklepu internetowego do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących jego funkcjonowania.

4. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta ze sklepu, które umożliwiają:

a. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

b. dostosowanie i optymalizację Sklepu do potrzeb Klientów,

c. personalizację przekazów marketingowych,

d. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania.

5. W Sklepie internetowym wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze sklepu internetowego.

6. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

7. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie.

XII. Postanowienia końcowe

1. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ADAP a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.